หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 
หน่วยงาน โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-522-6612 02-544-8460 02-522-6612
02-544-8461
02-544-8463
02-544-8465
คณะวิทยาการจัดการ 02-522-6610 02-544-8410 02-522-6610
02-544-8421
02-544-8423
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-522-6609 02-544-8194 02-522-6609
02-544-8556
02-544-8557
02-544-8590
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-522-6637 02-544-8243 02-522-6637
02-544-8244
วิทยาลัยการฝึกหัดครู 02-521-1513 02-544-8291 - 3 02-521-1409
วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา   02-544-8451 02-521-0379
สำนักงานอธิการบดี 02-522-6618 02-544-8080 02-521-7909
02-544-8503
02-544-8504
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-522-6605 02-544-8383 02-522-6605
02-544-8043
02-544-8046
02-544-8049
02-544-8058
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 02-522-6607 02-544-8008 02-522-6607
02-544-8428
02-544-8429
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-522-6604 02-544-8156 02-522-6604
02-544-8158
สถาบันวิจัยและพัฒนา 02-521-2288 02-544-8532 - 4 02-521-1234
02-521-2288
บัณฑิตวิทยาลัย 02-521-0281-2 02-544-8529  
02-544-8032 02-521-7592
02-544-8034 02-522-6603
02-544-8036  
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (GE)   02-544-8061  
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 02-521-0690 02-544-8332 02-521-7187
02-544-8335
02-544-8340
02-544-8543
02-544-8352
02-544-8355
ผู้อำนวยการกองกลาง 02-522-6618 02-544-8496 02-521-7909
ผู้อำนวยการกองคลัง 02-522-6617 02-544-8182 02-522-6617
กองบริหารงานบุคคล 02-522-6623 02-544-8521 - 2 02-522-6623
กองนโยบายและแผน 02-522-6620 02-544-8527 - 8 02-522-6620
02-544-8574
กองพัฒนานักศึกษา 02-522-6621 02-544-8430 02-522-6621
02-544-8433 - 4
งานบริหารทั่วไป กองกลาง 02-522-6618 02-544-8501 - 3 02-521-7909
02-544-8499
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 02-522-6631 02-544-8536 02-522-6631
02-544-8480
กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-551-0427 02-544-8481- 2 02-551-0427
กลุ่มงานรายได้และสิทธิประโยชน์ 02-521-0415 02-544-8087 02-521-0415
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 02-522-7500 02-544-8188 02-522-7500
กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 02-522-7505 02-544-8586 02-522-7505
งานโสตทัศนูปกรณ์   02-544-8364 - 5  
งานพยาบาล   02-544-8001 02-552-7502
งานยานพาหนะ 02-522-6633   02-521-7909
ศูนย์ข้อมูลและการบริการ   02-544-8484 02-522-6619
02-544-8456
งานพัสดุ 02-522-6617 02-544-8505 - 9 02-522-6617
งานการเงิน   02-544-8516 - 9 02-544-8516
02-544-8571
02-544-8575
งานบัญชีและงบประมาณ 02-522-7503 02-544-8512 - 4 02-522-7503
งานวินัยและนิติกร 02-522-6623 02-544-8523 02-522-6623
งานให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ 02-522-6621 02-544-8435 02-522-6621
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-522-7507 02-544-8441 - 2 02-522-7507
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 02-522-6636   02-522-6622
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)   02-544-8160 02-522-6604
02-544-8170
02-544-8171
ศูนย์ภาษาและอาเซียน 02-522-6634 02-544-8024 02-522-6623
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 02-522-6639 02-544-8141 02-522-6639
อาคารฝึกประสบการณ์พระนครแกรนด์วิว 02-522-7900-7 02-544-8234 02-521-7906
02-521-9494-5
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 02-522-6600-1 02-544-8678 02-522-6601
ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 02-972-9669 02-544-8236 02-972-9669
โครงการน้ำดื่มกาซะลอง 02-522-6635 02-544-8254  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านขนมอบและขนมไทย "ดอกปีบ" 02-521-0350 02-544-8345  
รปภ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ   02-544-8322  
ป้อม รปภ. ประตู 1   02-544-8191  
ป้อม รปภ. ประตูด้านวัด   02-544-8319  
ป้อม รปภ. ประตูโรงเรียนสาธิตฯ   02-544-8301  
รปภ. อาคารเบญจมวัฏ   02-544-8321  

            หมายเหตุ  หากโทรศัพท์เสียแจ้งซ่อมได้ที่ หมายเลข 02-544-8567 หรือ 02-522-6010