หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

     มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 128 มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครเปิดสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 7 ของพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) ตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 17.00-19.00 น. รวม 200 ชั่วโมง สมัครและขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพุทธวิชชาลัย ชั้น 3 โทร. 02-544-8447, 02-544-8449

ดาวน์โหลดใบสมัคร