17 พ.ค. 60 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศ ในช่วงเช้ามีนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ร่วมกิจกรรม ในช่วงบ่ายมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมภัทรมหาราช ในส่วนของกิจกรรมตรวจสุขภาพ ช่วงเช้ามีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม และช่วงบ่ายมีนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูและวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมพิฆเนศวร ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ และขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


IMG_7749 copy.j...
IMG_7750 copy.j...
IMG_7751 copy.j...
IMG_7752 copy.j...
IMG_7753 copy.j...
IMG_7755 copy.j...
IMG_7756 copy.j...
IMG_7757 copy.j...
IMG_7761 copy.j...
IMG_7765 copy.j...
IMG_7770 copy.j...
IMG_7771 copy.j...