เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการ "สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" (องค์การ สภา อาสาปันน้ำใจ ครั้งที่ 3) ณ โรงเรียนบ้านสลก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยสนับสนุนการจัดสร้างเรือนพยาบาล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ยาสามัญประจำบ้าน สื่อพัฒนาทักษะและปัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านทางอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, คณาจารย์และบุคลากร, สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน, ชมรมสะพานใหม่พัฒนา, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ ทีนี้
?


IMG_4478 copy.j...
IMG_4479 copy.j...
IMG_4480 copy.j...
IMG_4481 copy.j...
IMG_4482 copy.j...
IMG_4483 copy.j...
IMG_4486 copy.j...
IMG_4487 copy.j...
IMG_4491 copy.j...
IMG_4492 copy.j...
IMG_4493 copy.j...
IMG_4495 copy.j...