กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปีการฝึกหัดครูไทย โดยมี ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนโยบายการบริหาร การจัดการศึกษา ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้รุ้จักตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ มีแนวทางในการปรับตัว การแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีระบบ เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรได้รู้จักกัน พร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะและระหว่างคณะได้เป็นอย่างดี


001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
DSC_0498.jpg
DSC_0499.jpg
DSC_0500.jpg
DSC_0501.jpg
DSC_0505.jpg
DSC_0506.jpg
DSC_0507.jpg
DSC_0509.jpg