11 – 12 มีนาคม 2560 งานแนะแนวเพื่อการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาหาแนวทางและดำเนินการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมด้านศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานในอนาคต การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติการบรรยายให้ความรู้จากทีมงานอาจารย์อุดม สุขทอง การจัดโครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วัน ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค


IMG_0001 copy.j...
IMG_0002 copy.j...
IMG_0004 copy.j...
IMG_0006 copy.j...
IMG_0007 copy.j...
IMG_0008 copy.j...
IMG_0009 copy.j...
IMG_0010 copy.j...
IMG_0011 copy.j...
IMG_0012 copy.j...
IMG_0013 copy.j...
IMG_0014 copy.j...