เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยอาศัยแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี เพื่อก่อให้เกิดธรรมาภิบาลแก่ประชาคมและสังคมภายนอก อีกทั้งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่ามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


001DSC_0149.jpg
002DSC_0120.jpg
003DSC_0207.jpg
DSC_0004.jpg
DSC_0005.jpg
DSC_0006.jpg
DSC_0007.jpg
DSC_0008.jpg
DSC_0009.jpg
DSC_0010.jpg
DSC_0011.jpg
DSC_0012.jpg