4 มีนาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 43 ณ ห้องโถงชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบรูณาการ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช (อาคาร20)  ในการจัดปฐมนิเทศในนี้ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้
 


IMG_9608 copy.j...
IMG_9611 copy.j...
IMG_9612 copy.j...
IMG_9613 copy.j...
IMG_9614 copy.j...
IMG_9615 copy.j...
IMG_9616 copy.j...
IMG_9618 copy.j...
IMG_9619 copy.j...
IMG_9620 copy.j...
IMG_9621 copy.j...
IMG_9622 copy.j...