เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และ สภานักศึกษาภาคปกติ มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต - นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมนักศึกษา และพบปะพดคุยในฐานะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสมาพันธ์นิสิต - นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในปีการศึกษาถัดไป


IMG_0707 copy.j...
IMG_0708 copy.j...
IMG_0709 copy.j...
IMG_0710 copy.j...
IMG_0711 copy.j...
IMG_0714 copy.j...
IMG_0715 copy.j...
IMG_0717 copy.j...
IMG_0718 copy.j...
IMG_0719 copy.j...
IMG_0722 copy.j...
IMG_0723 copy.j...