9 ก.พ.60 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดโครงการให้ความรู้และแนวปฏิบัติกับนักศึกษาที่ผ่อนผันทหาร (รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ก่อนและหลังการยื่นเรื่องผ่อนผันทหาร เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีปฏิบัติตนในการรายงานตัว ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ.สมพล ปะละไทย ผอ.กองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
 


IMG_8337 copy.j...
IMG_8338 copy.j...
IMG_8339 copy.j...
IMG_8340 copy.j...
IMG_8341 copy.j...
IMG_8342 copy.j...
IMG_8343 copy.j...
IMG_8344 copy.j...
IMG_8345 copy.j...
IMG_8346 copy.j...
IMG_8347 copy.j...
IMG_8349 copy.j...