มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีถวายปริญญาบัตร?
พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี นาย มีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมแสดงพิธีมุตาจิตพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ณ วัดธรรมมงคล

พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล(เถาบุญญนนทวิหาร) เป็นพระเถระ ผู้ทรงภูมิรู้และภูมิธรรม ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม รับภารธุระพระพุทธศาสนา ประกอบกิจการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และพระศาสนา มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการบริหารจัดการ และนำยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและกระบวนการเผยแผ่ ที่สามารถสื่อสารให้ผู้คนเกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ด้วยภาษาต่างๆหลายภาษา ทำให้ความรู้และธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ของศาสนิกชนทั่วโลก
พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) มีผลงานทั้งด้านวิชาการ และผลงานทางด้านพัฒนาสังคมเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีคุณูปการต่อชาวไทยและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง
ผลงานวิชาการที่สำคัญคือ หนังสือมุตโตทัย บันทึกคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และหลักสูตรสมาธิต่าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวโลกเป็นอย่างมาก เพราะก่อให้เกิดความเมตตา ความรัก ความสามัคคี การให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นหนทางสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก?
พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้สร้างหลักสูตรสมาธิที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว หลักสูตรที่เป็นสากลที่คนทุกชาติ ทุกศาสนา สามารถมาเรียนรู้ได้ เช่น หลักสูตรคณะสาสมาธิ หรือสมาธิเข้ม หลักสูตรชินสาสมาธิ หรือสมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง หลักสูตรนิรสาสมาธิ หรือสมาธิตัดความกังวล หลักสูตรยุวสาสมาธิ หรือสมาธิสำหรับเยาวชน หลักสูตรอัตถสาสมาธิ หรือธรรมศึกษา หลักสูตรสัคคสาสมาธิ หรือสมาธิเพื่อยกใจสู่สวรรค์ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ หรือสมาธิเพื่อฝึกตนเองอย่างวิเศษ เป็นต้น
นอกจากผลงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ อันเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวโลกแล้ว ยังได้สร้างวัดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สร้างวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา สร้างโรงพยาบาล จัดทำโครงการเพื่อสังคม และที่สำคัญคือเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดสอนสมาธิส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก่อตั้งสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์เพื่อสร้างนักออกแบบของประเทศไทยให้มีความรู้ทัดเทียมนานาชาติ ทำให้เกียรติคุณนี้เป็นที่ยอมรับทั้งศาสนจักรและอาณาจักร
พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นบุคคลต้นแบบ แห่งการดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ตั้งแต่วัยเด็ก กล่าวคือได้เข้าสู่ ร่มกาสาวพัสตร์โดยการเป็นชีผ้าขาว การบรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทตามลำดับ มีครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นแบบแห่งการปฏิบัติกรรมฐานอันเป็นสายแห่งวิปัสสนาธุระ ได้แก่ พระอาจารย์กงมา และหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ได้รับการกล่อมเกลาอัธยาศัยด้วยหลักธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลาที่เจริญอยู่ในธรรมวินัย และมีผลแผ่ไพศาล ให้ชาวไทยและชาวโลกได้รับสันติสุขโดยทั่วหน้ากัน
พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นนักพัฒนา ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดี ได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง นับได้ว่า เป็นพระเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ แก่ประเทศชาติ นานาชาติ และพระพุทธศาสนา เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้ขอพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้ปรากฏไพศาล เป็น ทิฏฐานุคติแก่อนุชน สืบไป


001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
DSC_8259.jpg
DSC_8261.jpg
DSC_8281.jpg
DSC_8291.jpg
DSC_8302.jpg
DSC_8319.jpg
DSC_8323.jpg
DSC_8324.jpg