กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2539 ที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รุ่นที่ 1) และนักศึกษาที่ยังไม่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันที่จะไปรายงานตัวเกณฑ์ทหาร ตามหมายเรียก สด.35 นั้น การจัดโครงการให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนั้น ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผศ.ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล เป็นประธานให้พิธีเปิด ทั้งยังได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากท่านวิทยากร พ.อ.ปิยะชาติ ประสานนาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และอาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ให้ความรู้กับนักศึกษา เมื่อศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
?


IMG_0001 copy.j...
IMG_0002 copy.j...
IMG_0003 copy.j...
IMG_0004 copy.j...
IMG_0005 copy.j...
IMG_0006 copy.j...
IMG_0007 copy.j...
IMG_0008 copy.j...
IMG_0009 copy.j...
IMG_0010 copy.j...
IMG_0011 copy.j...
IMG_0012 copy.j...